Het laatste nieuws

De eerste editie van ‘Event Street’ in 2016 bleek een schot in de roos en kreeg vanzelfsprekend navolging. Op maandag 26 juni 2017 jl. ging vervolgens de tweede editie door en wel opnieuw in Brussel. ‘Event Street’ is een initiatief dat de creativiteit van de eventsector in de spotlight zet: de grootste eventagentschappen van het land geven er een staaltje van hun vakmanschap weg; elk in één van de cafés van de Sint-Gorikswijk. Allerlei vrolijke activiteiten deden dan ook de straten van het Brusselse centrum oplichten: concerten, allerhande animaties, DJ-sets en overal gratis drank zorgden voor een aanstekelijke ambiance. Olivier Wauters, Executive Director van Eventonline was aanwezig en sprak met enkele deelnemers.

‘Event Street’ is een initiatief van het Expert Center Event Marketing van ACC Belgium, die de belangrijkste Belgische (event)agentschappen verenigt. De missie van de vereniging is het vakmanschap en de vakmensen van de marketingcommunicatie ondersteunen en promoten bij hun (toekomstige) werknemers, adverteerders, overheden, pers en publiek. “Deze keer hadden we ons voorgenomen om er sneller aan te beginnen”, stelt Johan Vandepoel, CEO van ACC Belgium. “De vorige editie werd op basis van veel goodwill en voluntarisme amper zes weken op voorhand opgestart en dat was toen een beetje stressen om alles op tijd klaar te hebben en om het event in de buurt geaccepteerd te krijgen. We hebben achteraf wel wat klachten gekregen van mensen uit de omgeving die het niet zo fijn vonden omdat ze niet echt op de hoogte waren. Nu hebben we alles wat vroeger gelanceerd zodat iedereen ook sneller wist wat er van hen werd verwacht. We hebben opnieuw voor dezelfde locatie gekozen zodat de cafés min of meer wisten wat het inhield, wat het ook eenvoudiger maakte voor de organisatie en waardoor de bureaus zich ook konden concentreren om een zo leuk mogelijke animatie te presenteren.”

Het concept van ‘Event Street’ komt overgewaaid uit Frankrijk waar dergelijk evenement reeds een paar jaar in Parijs wordt georganiseerd. “Het werd daar gestart als een manier om de eventsector bekender te maken aan een groter publiek. Ze zijn daar klein begonnen met opdrachtgevers, klanten, studenten, stagiaires, leveranciers en uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een publieksevenement. Wij zijn ook klein begonnen, vorig jaar de eerste keer, en het is de bedoeling om elk jaar verder uit te breiden in professialisme”, aldus Johan Vandepoel.

Doelgroep van het evenement zijn de eigen klanten van de bureaus, prospecten, en leveranciers, maar ook potentiële stagiaires en studenten met de bedoeling om achteraf een stage te doen in een eventbureau. Elf bureaus tekenden present: CityCubes, D-Side, DDMC, FFWD, Meet Marcel, New Balls Please, Sylvester Events, The Oval Office, VO Communication, Cecoforma en Way2events.

“Met ACC Belgium koesteren we de ambitie om ‘Street Event’ in de toekomst verder te doen groeien”, aldus Johan Vandepoel. “Volgend jaar mikken we op 16 deelnemende bureaus, de helft van het aantal Eventbureaus onder de 115 ACC-leden.”

Voor Manu Andries, zaakvoerder van D-Side is het een eerste deelname. “Vorig jaar was het een moeilijk tijdstip om erbij te zijn, maar we hadden wel zin om deel te nemen aangezien we zeer actief zijn in ACC. Bovendien zijn we één van de grootste agentschappen in België dus we moeten er zeker bij zijn.” Voor deze editie ontwikkelde het bureau 7 caféspelen van telkens 60 seconden om een leuke meeting te houden. “Meetings zijn belangrijk om een boodschap tussen mensen te delen. Immers, in 60 seconden kan je onvergetelijke ontmoetingen hebben. Wij als agentschap moeten fungeren als katalysator van dergelijke ontmoetingen.”

“Vorig jaar was een geslaagde eerste editie. Dat was de trigger om opnieuw erbij te zijn”, vindt Mathias Kerckhof van Fast Forward Events. “Bovendien zijn we ook één van de trekkende partijen binnen ACC. We staan ten volle achter het initiatief en geloven erin. Leuk voor ons, maar ook leuk voor het ganse team.” Als thema werd ‘Welcome to the Jungle’ gekozen en dat merk je want het ganse team is uitgedost in safari outfit. “We serveren insectenhapjes en onze straatartiesten versterken het thema. Het thema is een knipoog want we begeleiden onze klanten in de ‘jungle’ van de evenementen. Het is een goede zaak dat alle betrokken partijen hier zijn om hun eigenheid tentoon te spreiden als collega’s.”

Michel Van Camp, zaakvoerder van New Balls Please gelooft in de samenwerking tussen bureaus. “Da’s de enige manier om de sector nog te versterken, uit te breiden en verder te reguleren. Ik denk dat het belangrijk is dat bureaus samen iets doen en niet bang zijn om in Brussel een event te organiseren. Ik vind het tevens wel leuk om met tien collega’s samen aan een concept te bouwen. Ieder zijn eigen ding, maar toch samen met één doel.”

Voor Geert Van Overschelde, zaakvoerder van Sylvester Productions, is dit een eerste deelname want vorig jaar was het bureau druk in de weer voor de Tall Ships Race. “We doen mee omdat we het noodzakelijk vinden om bij de belangrijke eventbureaus aanwezig te zijn. Mensen die naar hier komen, willen de topbureaus zien en we beschouwen ons daar wel bij. In die zin dat we cross-mediaal werken. We willen onze expertise hier tonen. Vandaar dat we ter plekke een retrofilmpje opnemen waarin we de mensen monteren zodat ze dat achteraf op social media kunnen delen en de ster zijn van hun eigen film.”

“Als lid van ACC en als bureau vinden we het belangrijk om de sector te ondersteunen en daar draait het hier immers vanavond om”, aldus Isabel De Schrijver, Director Evenementen van The Oval Office. “We bestaan ook net vijf jaar. Dus twee keer feest voor ons.”

Ook voor Way2events betekende deze editie een eerste deelname. “De reacties op de eerste editie waren vrij positief, vandaar onze deelname dit jaar”, stelt zaakvoerder Ruben Schroyen. “We hebben ook een kantoor in Brussel, dus veel Brusselse klanten. Dit is een goede gelegenheid om de mensen in een ontspannen sfeer te ontmoeten. Gezien de problemen met geluidsoverlast vorige editie organiseren we vanavond een silent disco met headphones, net zoals op grote festivals.”

Kortom, de tweede editie werd opnieuw een leuke avond voor professionals uit de communicatiesector, adverteerders, vertegenwoordigers, journalisten, (event)marketingstudenten, nieuwsgierigen of gewoon mensen die er zin in hadden waarbij de toegevoegde waarde die de Belgische communicatiebureaus kunnen leveren, werd aangetoond.

Second Edition of ‘Event Street’: Another Success!

The first edition of ‘Event Street’ in 2016 proved to be a success and it was obvious the organizers were thinking about a ‘repeat’. Thus, on Monday, 26 June, the second edition kicked-off in Brussels again. ‘Event Street’ showcases the creativity of the Belgian event industry: the country’s biggest event agencies exhibit their craftsmanship, each one of them taking over one of the cafés of the St. Gorik district. Many joyful activities highlighted the streets of the Brussels center: concerts, all kinds of animations, DJ sets and free drinks everywhere contributed to a captivating atmosphere. Olivier Wauters, Executive Director of Eventonline, was present and had a chat with some of the participants.

‘Event Street’ is an initiative of ACC Belgium’s Expert Center Event Marketing, which unites the most important Belgian (event) agencies. The mission of the association is to support and promote the professionalism of the marketing communications professionals with their (future) employees, advertisers, press and public. “This time we planned to have an earlier start with the preparations,” said Johan Vandepoel, CEO of ACC Belgium. “The previous edition was started on the basis of goodwill and voluntarism hardly six weeks prior to the event resulting in plenty of stress to get everything done on time and to have the event accepted in the neighborhood. Afterwards, we received some complaints from people around the area who were not happy being not informed. This edition, we have launched everything on time, so everyone knew what to expect. Once again, we opted for the same location so the cafés knew more or less what it meant, which made it easier for the organization, and the agencies were also able to focus more on their animations.”

The concept of ‘Event Street’ came from Paris, France where such an event has been organized for a few years now. “It was started there as a way to make the event industry more familiar to a larger audience. They started small with clients, students, trainees, suppliers, and eventually it has grown into a public event. We also started small, last year was our inaugural edition, and it is our intention to expand every year,” added Johan Vandepoel.

Target groups of the event are the clients of the agencies, their prospects and suppliers, but also potential interns and students with the intention of doing an internship at an event agency. Eleven agencies were present: CityCubes, D-Side, DDMC, FFWD, Meet Marcel, New Balls Please, Sylvester Events, The Oval Office, VO Communication, Cecoforma and Way2events.

“With ACC Belgium, we are ambitious to grow Street Event in the future,” said Johan Vandepoel. “Next year we will focus on 16 participating agencies, half of the event agencies among the 115 ACC members.”

For Manu Andries, D-Side’s business manager, it is a first participation. “Last year it was difficult for us to be here due to bad timing, but we wanted to participate because we are very active in ACC. In addition, we are one of the largest agencies in Belgium, so we must be here.” For this edition, the agency developed 7 bar games of 60 seconds each to hold a nice meeting. “Meetings are important to share a message between people. After all, in 60 seconds you can have unforgettable meetings. As an agency we must act as a catalyst for such encounters.”

“Last year was a successful first edition. That was the trigger to be there again,” says Mathias Kerckhof of Fast Forward Events. “In addition, we are also one of the most active members of ACC. We fully support the initiative. Fun for us, but also fun for the whole team.” As a theme, ‘Welcome to the Jungle’ was chosen, with the entire team dressed in a safari outfit. “We serve fried insect snacks and our street artists strengthen the jungle theme. The theme is symbolic as we guide our customers out of the ‘jungle’ of the event industry. It is a good thing that all parties involved are here as colleagues to showcase their own style.”

Michel van Camp, Manager of New Balls Please believes in a cooperation between agencies. “That’s the only way to further strengthen, expand and regulate the industry. I think it is important that agencies collaborate together without being afraid to organize an event in Brussels. I also like to build a concept together with ten colleagues. Everyone is doing his own thing, but nevertheless all together and with one purpose.”

For Geert Van Overschelde, company manager of Sylvester Productions, this is a first participation because last year the agency was working for the Tall Ships Race. “We participate because we find it necessary to attend together with the major event agencies. People who come here want to see the top agencies and we are looking forward to it. In the sense that we work cross-medially. We want to show our expertise here. That’s why we created a retro movie in which we add the people so that they can star in their ‘own’ movie and share it on social media afterwards.”

“As a member of ACC and as an agency we find it important to support the industry, and this is what we are doing tonight,” said Isabel De Schrijver, Director of The Oval Office. “We also exist five years. So it’s a double party for us.”

For Way2events this edition meant a first participation as well. “The responses to the first edition were quite positive, hence our participation this year,” says manager Ruben Schroyen. “We also have an office in Brussels and many Brussels customers. This is a great opportunity to meet the people in a relaxed atmosphere. Due to some problems regarding noise issues during the previous edition, we are organizing a silent disco with headphones tonight, just like the big festivals.”

In short, the second edition once again became a fun evening for professionals from the communications industry, advertisers, representatives, journalists, (event) marketing students, or just curious people showing the added value that Belgian communications agencies can provide.